Quy định mới về thanh toán bằng quỹ đất cho chủ đầu tư dự án BT

14:54 - 13/12/2015

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, việc thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) sẽ được tiến hành theo Thông tư mới do Bộ Tài Chính ban hành.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 183/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT) quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/6/2015.

     Đồng thời, Thông tư 183/2015/TT-BTC83 cũng quy định về việc xác định diện tích đất của quỹ đất thanh toán tương ứng với phần nghĩa vụ tài chính đã hoàn thiện gồm: Phần diện tích đất tương ứng với phần giá trị của dự án BT hoàn thiện theo tiến độ được cơ quan Nhà nước xác định theo đúng quy định của pháp luật; Phần diện tích đất của phần giá trị chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán nhà đầu tư đã đóng vào ngân sách Nhà nước.


Ảnh phối cảnh dự án Cầu Bắc Luân II (tỉnh Quảng Ninh) do Liên danh Australia
và Trung Quốc đầu tư theo hình thức BT


   Cụ thể, đối với đất chưa giải phóng mặt bằng thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đóng một lần cho cả thời gian thuê. Vấn đề xác định giá trị quỹ đất tiến hành theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước.

    Còn đối với đất đã giải phóng mặt bằng, giá trị thanh toán chính là giá trị quyền sử dụng đất cộng giá trị theo đánh giá lại của tài sản trên đất (sau khi trừ chi phí liên quan tới việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán theo đúng quy định). Vấn đề xác định giá trị quỹ đất thanh toán sẽ do Sở Tài chính chủ trì tiến hành, trình UBND cấp tỉnh quyết định theo đúng quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

    Kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, giá trị quỹ đất thanh toán sẽ không thay đổi. Trừ trường hợp có văn bản phê duyệt chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng dẫn tới thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán.

Từ ngày 1/1/2016, Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán được tiến hành như sau: Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá trị quỹ đất thanh toán chính là tiền sử dụng đất xác định tại thời điểm có quyết định giao đất theo đúng quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất đóng một lần cho cả thời gian thuê xác định tại thời điểm có quyết định cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Bài viết mới nhất: